04-09-2020

 

Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen

Drift af ladestandere samt deltagelse i arealudviklingsselskaber i visse hårde ghettoområder er føjet til positivlisten over aktiviteter, som boligorganisationer må udføre i henhold til almenboliglovens §6, stk. 2

Opførelse og drift af ladestandere er føjet til de aktiviteter i sideaktivitetsbekendtgørelsens afsnit om engagementer i forsyningsvirksomhed o.l., som en boligorganisation må udføre. Denne ændring af bekendtgørelsen har baggrund i nye krav i byggelovgivningen vedrørende ladestandere i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger.

Som hidtil er det en forudsætning, at kundekredsen til ladestanderne kun i begrænset omfang omfatter andre end boligorganisationen, boligorganisationens afdelinger, administrerede boligorganisationer og disses afdelinger samt lejerne i boligorganisationens afdelinger.

Herudover er der givet mulighed for, at en boligorganisation etablerer og foretager indskud i et selskab, som deltager i et arealudviklingsselskab (AUS). Indskuddet skal ske som led i en udviklingsplan i henhold til almenboliglovens §168 a, der omhandler udarbejdelse af udviklingsplaner for hårde ghettoområder.

Følgende forudsætninger er gældende, for at indskud i selskabet kan foretages:

  • Etablering af et AUS er nødvendig for implementering af udviklingsplanen
  • AUS skal sælge byggeretter for mindst 100.000 m² etageareal
  • Ud over boligorganisationen skal kommune og en privat part deltage i AUS
  • Boligorganisationens dispositioner vedrørende indskud og deltagelse i AUS godkendes af kommunen.

Indskuddet i sideaktivitetsselskabet skal i øvrigt foretages i henhold til de hidtidige regler i sideaktivitetsbekendtgørelsens §24, som forudsætter følgende:

  • Selskabet er et aktie- eller anpartsselskab, som boligorganisationen ejer mindst 10% af kapitalen i
  • Selskabet behæftes eller forpligtes kun for aktiviteter, som er godkendt
  • Boligorganisationen hæfter kun med sit indskud for tab i selskabet
  • Der tegnes en professionel ansvarsforsikring
  • Indskuddet foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper.

Indskuddet kan foretages som apportindskud med indskydelse af almene ejendomme, som ikke indeholder almene boliger, men som indgår i udviklingsplanen. Almene ejendomme skal indskydes til markedspris.

Når AUS afvikles/likvideres, skal selskabet og sideaktivitetsafdelingen ligeledes likvideres. Det endelige opgjorte provenu skal i henhold til almenboliglovens §20, stk. 1 nr. 2 overføres til boligorganisationens dispositionsfond.

Ændringerne af sideaktivitetsbekendtgørelsen er gældende fra 2. september 2020.


Kontakt Kristian, hvis du vil vide mere.