17-09-2020

 

Fonde får mulighed for fremadrettet at investere i mere risikofyldte værdipapirer

Civilstyrelsen har fremsat forslag til ny bekendtgørelse vedrørende fondes muligheder for at placere midler i værdipapirer. Forslaget om ændring af anbringelsesbekendtgørelsen skal ses i lyset af de senere års lave renteniveau og det deraf følgende lave afkast af fondes midler samt udfordringer med de gældende anbringelsesregler. Desuden er bekendtgørelsen efter ønske fra fondene tilpasset med mulighederne for at investere i nye investeringsprodukter.

Den enkelte fond skal dog være opmærksom på det, jf. fondens vedtægter, er muligt at investere i, da man i mange tilfælde her konkret har nævnt, hvorledes fondens midler skal anbringes. En vedtægtsændring kan således være nødvendig, hvor man med fordel kan henvise til den til enhver tid gældende anbringelsesbekendtgørelse.

Det er vigtigt, at den enkelte fond – sammen med fondens revisor og fondens kapitalforvalter – gennemgår fondens investeringspolitik og påser, at den er i overensstemmelse med vedtægterne og anbringelsesbekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft inden udgangen af 2020.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.